CẬP NHẬT MỨC PHẠT VI PHẠM XẢ THẢI NĂM 2022 ❌

CẬP NHẬT MỨC PHẠT VI PHẠM XẢ THẢI NĂM 2022 ❌
Luật và các văn bản dưới luật ngày càng quy định chặt chẽ, rõ ràng và chi tiết hơn với mục tiêu bảo vệ môi trường, đồng thời hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường (đặc biệt là các hành vi vi phạm đối với xả nước thải vượt chuẩn).

Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề mang tính toàn cầu, với Việt Nam đó còn là nỗi lo và chúng ta cần tìm cách khắc phục ngay bây giờ. Quá trình công nghiệp hóa – đô thị hóa phát triển mạnh mẽ dẫn đến hậu quả ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chính vì thế, bảo vệ môi trường trở thành một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà Nước, điều đó được thể hiện qua hệ thống pháp luật không ngừng sửa đổi, bổ sung, ngày càng hoàn thiện và phù hợp hơn. Do đó, đối với doanh nghiệp, họ cần phải hiểu rõ những quy định xả thải và các mức phạt đối với các hành vi này để có thể tự bảo vệ mình và ổn định hoạt động sản xuất, phòng ngừa các nguy cơ vi phạm để tránh bị phạt tiền và làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp.

Ở bài viết Xả thải vượt chuẩn và những mức vi phạm, Nanoen đã có đề cập đến những điều khoản được trích dẫn từ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính Phủ Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính Phủ. Và ở hiện tại, sắp tới đây các văn bản Nghị định trên sẽ được thay thế bởi Nghị định số 45/2022/NĐ-CP có hiệu lực ngày 25/08/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, hãy cùng Nanoen tìm hiểu chi tiết về những điểm đổi mới trong các mức phạt đối với hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra ngoài môi trường dưới đây.

Căn cứ Điều 18, Điều 19 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP có hiệu lực ngày 25/08/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, dưới đây là điểm mới của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP mà Nanoen đã tổng hợp được.

Căn cứ vào điều 18: Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường

 • Nội dung khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 không thay đổi so với Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.
 • Khoản 7:
  • Mức phạt tăng thêm 20% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật thay đổi từ khoảng 1,5 đến dưới 03 lần thay đổi thành 1,5 đến 02 lần.
  • Mức phạt tăng thêm 30% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật thay đổi từ khoảng 02 đến dưới 05 lần thay đổi thành từ 03 đến dưới 05 lần bãi bỏ nội dung: giá trị pH từ 04 đến dưới cận dưới của quy chuẩn kỹ thuật cho phép hoặc từ trên cận trên của quy chuẩn kỹ thuật cho phép đến dưới 10,5 hoặc nước thải có chứa 01 trong 03 loại vi khuẩn (Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae).
 • Khoản 8: Hình thức xử phạt bổ sung:

a/ Đối với việc xử phạt đình chỉ hoạt động từ 03 đến 06 tháng: thay đổi đối tượng đình chỉ hoạt động thay đổi từ cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP) thành nguồn phát sinh gây ô nhiễm môi trường của cơ sở (theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP).

b/ Bổ sung hình thức phạt (đây là nội dung mới trong Nghị định số 45/2022/NĐ-CP): Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của cơ sở đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp:

 • Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.500 m3/ngày (24 giờ) đến 5.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên.
 • Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.000 m3/ngày (24 giờ) đến 5.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên.
 • Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.500 m3/ngày đến 5.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên.

c/ Bổ sung hình thức phạt (đây là nội dung mới trong Nghị định số 45/2022/NĐ-CP): Đình chỉ hoạt động của cơ sở đối với cơ sở không thuộc đối tượng trên (điểm b) từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp:

 • Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.500 m3/ngày (24 giờ) đến 5.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên.
 • Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.000 m3/ngày (24 giờ) đến 5.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên.
 • Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.500 m3/ngày đến 5.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên.
   

Báo động] tình trạng ô nhiễm môi trường nước tại Việt Nam

Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn về chất thải ra sông

Căn cứ điều 19: Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật
 • Bổ sung thêm đối tượng vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật.
 • Nội dung khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 10 không thay đổi so với Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.
 • Bãi bỏ nội dung Hành vi xả nước thải có chứa 01 trong 03 loại vi khuẩn (Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae) theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH ở khoản 7 và khoản 8 thành:
  • Khoản 7: Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có pH từ 4 đến dưới cận dưới của quy chuẩn kỹ thuật cho phép hoặc từ trên cận trên của quy chuẩn kỹ thuật cho phép đến dưới 10,5 bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 850.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ) đến 5.000 m³/ngày (24 giờ) trở lên.
  • Khoản 8: Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 02 đến dưới 04 hoặc từ 10,5 đến dưới 12,5 bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 950.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ) đến 5.000 m³/ngày (24 giờ) trở lên.
 • Khoản 11:
 • Mức phạt tăng thêm 30% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 02 đến dưới 03 lần hoặc giá trị pH từ 04 đến dưới cận dưới của quy chuẩn kỹ thuật cho phép hoặc từ trên cận trên của quy chuẩn kỹ thuật cho phép đến dưới 10,5: bãi bỏ nội dung nước thải có chứa 01 trong 03 loại vi khuẩn (Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae).
 • Mức phạt tăng thêm 40% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 03 đến dưới 05 lần hoặc giá trị pH từ 02 đến dưới 04 hoặc từ 10,5 đến dưới 12,5: bãi bỏ nội dung nước thải có chứa từ 02 loại vi khuẩn (Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae).
 • Điều 12: Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Đối với việc xử phạt đình chỉ hoạt động từ 03 đến 06 tháng: thay đổi đối tượng đình chỉ hoạt động thay đổi từ cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thành nguồn phát sinh gây ô nhiễm môi trường của cơ sở.
b) Bổ sung hình thức phạt (đây là nội dung mới trong Nghị định số 45/2022/NĐ-CP): Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của cơ sở đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp:
 • Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 02 lần đến dưới 03 lần, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.000 m3/ngày (24 giờ) đến 5.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên.
 • Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.500 m3/ngày (24 giờ) đến 5.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên.
 • Hành vi xả nước thải có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường.
c) Bổ sung hình thức phạt (đây là nội dung mới trong Nghị định số 45/2022/NĐ-CP): Đình chỉ hoạt động của cơ sở đối với cơ sở không thuộc đối tượng trên (điểm b) từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm:
 • Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 02 lần đến dưới 03 lần, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.000 m3/ngày (24 giờ) đến 5.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên.
 • Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.500 m3/ngày (24 giờ) đến 5.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên.
 • Hành vi xả nước thải có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường mà mình gây ra. Đồng thời nộp lại hoàn toàn doanh thu bất hợp pháp do hành vi vi phạm và chịu mọi chi phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu.
Nanoen
Vụ xả nước thải ra môi trường của Vedan: Mức ô nhiễm vượt tiêu chuẩn hàng ngàn lần
Các doanh nghiệp có thể gặp nhiều bất lợi trong quá trình kinh doanh, sản xuất của mình nếu nước thải không đạt chuẩn đầu ra như:
 • Xử phạt hành chính, thiệt hại về tài chính;
 • Gây ra ảnh hưởng nặng nề cho môi trường lân cận;
 • Có thể tạm đình chỉ hoạt động hoặc đình chỉ vĩnh viễn;
 • Hoạt động sản xuất bị đình trệ hoặc thường xuyên bị kiểm tra do yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
 • Khủng hoảng truyền thông và tác động tiêu cực đến thương hiệu của doanh nghiệp.
Có thể thấy, ngoài việc chịu các khoản phạt hành chính do hành vi xả thải không đạt chuẩn gây ra, thì các doanh nghiệp còn bị đình chỉ hoạt động thậm chí sẽ đình chỉ hoạt động vĩnh viễn khi việc xả thải gây thiệt hại nghiêm trọng, ngoài ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp. Để doanh nghiệp phát triển bền vững và ổn định, doanh nghiệp cần thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường.
Thấy được điều đó, Nanoen với đội ngũ tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm, cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường, giúp giải đáp thắc mắc cho các doanh nghiệp đang gặp vấn đề về pháp lý. Chúng tôi có những dịch vụ trọn gói từ tư vấn hồ sơ môi trường đến thiết kế thi công và vận hành hệ thống xử lý nước thải, tái vận hành và cung cấp vi sinh,…  
Nanoen luôn sẵn sàng đem lại sự trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, phù hợp với những nhu cầu của quý khách hàng.

Nanoen

Xem thêm về bài đăng  Xả thải vượt chuẩn và những mức phạt vi phạm

---------------------

Công ty TNHH Xây Dựng- Công Nghệ Môi Trường Nano

Hotline: 0941 777 519 - 0907 803 678
Email: nanoentech@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/nanoentech

 Từ khóa: xả thải
Tin liên quan
Hotline tư vấn

Hỗ trợ KH
Ms. Thùy Anh: 0941 777 519

Mr. Trung Nhân: 0907 803 678

Liên hệ báo giá
 thiết kế web cần thơ thiet ke web can tho thiet ke web can tho gia re làm web cần thơ thiết kế web bán hàng cần thơ Kem tự chọn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây