Lập Báo Cáo Xác Nhận Hoàn Thành

Lập Báo Cáo Xác Nhận Hoàn Thành

Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo ĐTM/ KHBVMT:

 Là một hồ sơ môi trường mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được cấp giấy phê duyệt ĐTM, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các dự án đầu tư chuẩn bị triển khai xây dựng) cần phải báo cáo về công tác thực hiện các công trình bảo vệ môi trường.

Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường dựa trên cơ sở pháp lý:

 - Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015.

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT , ban hành ngày 29/05/2015, của bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Đối tượng phải lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường:
- Các dự án được yêu cầu phải thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường (Cột 4 trong bảng Phụ lục II các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015).

-Các dự án đã được cấp giấy xác nhận ĐTM, KHBVMT có quy mô, tính chất tương đương với các dự án được quy định tại Cột 2 và yêu cầu cần phải thực hiện Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường tương ứng với quy mô, tính chất của dự án tại Cột 4 tại Phụ lục II.

- Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường là cơ quan phê duyệt, xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường của dự án.

Quy trình lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường:

 - Liên hệ chủ đầu tư nhận tài liệu cần thiết để thực hiện lập hồ sơ từ chủ đầu tư

 - Lập văn bản kế hoạch vận hành thử nghiệm (theo Phụ lục 2.12 Thông tư 27/2015/TT-BTNM).

 - Trình nộp văn bản kế hoạch vận hành thử nghiệm tại cơ quan phê duyệt ĐTM và nơi tham vấn cộng đồng.

 - Khảo sát, đo đạc lấy mẫu và phân tích các mẫu nước thải, khí thải, không khí xung quanh khu vực dự án.

 - Tiến hành viết báo cáo (theo phụ lục 3.1 và 3.2 của Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

 - Trình nộp bộ phận một cửa Sở Tài Nguyên Môi Trường

 - Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án.

Thời gian thẩm định và phê duyệt  hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường:

- Trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: 15 ngày làm việc.

  + Thời hạn rà soát hồ sơ là năm (05) ngày làm việc, nếu hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện.

  + Thời hạn tổ chức kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường đã được chủ dự án thực hiện là bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  + Thời gian cấp giấy xác nhận là ba (03) ngày làm việc. Trường hợp chưa đủ điều kiện để cấp giấy xác nhận thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm có kết quả kiểm tra.

  + Trường hợp chủ dự án phải khắc phục các vấn đề còn tồn tại đối với công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và báo cáo cơ quan kiểm tra để xem xét, xác nhận thì cơ quan kiểm tra xem xét, cấp giấy xác nhận hoặc có văn bản trả lời chủ dự án trong thời hạn năm (05) ngày làm việc.

Trường hợp tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: 25 ngày làm việc.

  +Thời hạn rà soát hồ sơ là năm (05) ngày làm việc, nếu hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện.

  +Thời hạn tổ chức kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường đã được chủ dự án thực hiện và tổ chức lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường là mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  + Thời gian cấp giấy xác nhận là ba (03) ngày làm việc. Trường hợp chưa đủ điều kiện để cấp giấy xác nhận thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm có kết quả kiểm tra.

   + Trường hợp chủ dự án phải khắc phục các vấn đề còn tồn tại đối với công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và báo cáo cơ quan kiểm tra để xem xét, xác nhận, cơ quan kiểm tra xem xét, cấp giấy xác nhận hoặc có văn bản trả lời chủ dự án trong thời hạn năm (05) ngày làm việc.

 

Tin liên quan
Hotline tư vấn

Hỗ trợ KH
Hotline (Ms. Thùy Anh):
0941 777 519

Liên hệ báo giá

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây