Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Định nghĩa:

- Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM (tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó (Theo khoản 23, điều 3, Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13).

Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM dựa trên cơ sở pháp lý:

 • Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;
 • Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Danh mục dự án phải lập ĐTM dựa theo Cột 3 Phụ lục II Mục I NĐ40/2019

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp đã đi vào hoạt động mà chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hãy tiến hành lập bổ sung ngay đề án bảo vệ môi trường chi tiết để tránh vi phạm pháp luật.

Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM:

 • Thu nhập dữ liệu/tài liệu và Khảo sát hiện trạng
 • Thực hiện quan trắc môi trường
 • Lập hồ sơ ĐTM theo mẫu số 04/Phụ lục VI mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP
 • Tham vấn tại địa phương (Nếu có) (Căn cứ tại điểm b, khoản 4, Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ CP)
 • Nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước
 • Thẩm định báo cáo ĐTM ( Thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan <20 ngày (điểm a, khoản 4, Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP Thông qua Hội đồng thẩm định 25 - 30 ngày (báo cáo và bảo vệ trước hội đồng thẩm định)
 • Thông báo kết quả thẩm định (<5 ngày)
 • Chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến của hội đồng và nộp lại (<12 tháng)
 • Báo cáo được phế duyệt và nhận quyết định phế duyệt ĐTM của cơ quan quản lý nhà nước (20 ngày)

Thời gian thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi (60) ngày làm việc.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc.

- Thời hạn phê duyệt ĐTM tối đa là mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nanoen

---------------------

Công ty TNHH Xây Dựng- Công Nghệ Môi Trường Nano
Hotline:
0941 777 519 (Ms. Thùy Anh)
Email: nanoentech@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/nanoentech

Tin liên quan
Hotline tư vấn

HOTLINE Hỗ trợ KH
Mr. Trung Nhân: 0941 777 519
Mr. Ngọc Huy: 0907 803 678 - 0901 229 798

Liên hệ báo giá

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây